FOR AGILITY LOVERS ONLY
Jos olet kyllästynyt paikallaan polkemiseen ja kaipaat uutta kipinää agilityharrastukseesi, tämä saattaa olla sinun juttusi!

Agility Club of Eastern Finland ACE ry.

Tämä on agilityn erikoisseura, joka ei ole paikkasidonnainen, vaan toimii ja vaikuttaa koko Suomen alueella! Pois ahtaasta kaupunkiajattelusta tai kennelpiirirajoista – tämä seura tahtoo kerätä kaikki huipputyypit yhteen! Tässä seurassa ei ole tarkoitus raataa eikä istua tyhjänpäiväisissä kokouksissa – vaan käyttää kaikki aika ja energia oleelliseen: agilityyn.

Aivan uudenlaista ajattelua ja uutta seuratoimintakulttuuria luomassa: ei pakotteita, ei velvoitteita! Yhdistystoiminta minimi, agilitytoiminta maksimi! EDISTY ja EDUSTA!

Yhdistyksemme sielu ja sydän kiteytyy mottoomme:

AGILITY CAUSES ELATION

HALLITUS VUONNA 2022
Puheenjohtaja: Tiia Vitikainen
Muut hallituksen jäsenet: Marja Tähtinen, Kati Tolvanen

Hallituksen ulkopuolinen rahastonhoitaja: Pauliina Kuronen

Yhdistyksen säännöt

1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Agility Club of Eastern Finland ACE ry, ja sen kotipaikka on Kuopio.

2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää agilityurheilua. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää agilitykoulutusta, -valmennusta ja –kilpailuja, sekä tarpeen mukaan myös muuta koirakoulutusta, -kursseja ja –tapahtumia. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta.

3 JÄSENET

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt, ja jonka hakemuksesta yhdistyksen hallitus jäsenekseen hyväksyy.

4 JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta, tai on muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä ja yhdistyksessä toimiessaan sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittua jäsenyyden ehtoja.

5 LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6 HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

8 TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikko ennen vuosikokousta hallitukselle.

9 YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmihuhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille sähköpostitse.

11 VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
  3. ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  5. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  6. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

11 JÄSENMAKSU

Varsinainen jäsen 20€
Perhejäsen 15€

Agility Club of Eastern Finland ACE ry
Postiosoite: PL 5, 70101 KUOPIO
Y-tunnus: 2325271-0

Yhdistyksen ACE ry tilinumero (Yhdistyksen jäsenmaksut, edustusasut tms.):
POP IBAN: FI17 4786 0010 0431 17 BIC: HELSFIHH

TAHTOO TIIMIIN?

Jos agility on sinulle sydämen asia, tervetuloa tiimiin!

Edustuspakkoa ei ole, jokainen tehköön sen suhteen niin kuin parhaaksi näkee. Kyllä sen sitten tietää, kun haluaa olla ässä hihassa. Rustaa jäsenhakemus alla olevalla lomakkeella, jossa kerrot omat ja koira(i)si tiedot, sekä miksi haluat mukaan.

Kiitos ilmoittautumisesta!